News
More news    
 Products
Positive low-viscosity series
L3  L2 L1 A100
A90 A9   A80 A8 A60
A6  B6  B5
Positive high-viscosity series
T8 T60 T5 T3
V+ V   VI
Positive CTcP series
C1
 Services
The company is proud to provide a dozen of different photosensitive liquids that may meet various needs of the customers.
 
 Business
Outstanding Clients
Beijing Xinhua
Chendou Huawei
Chongqing Huafeng
Huaguang Group

Jiangshu Baoli

Jielong Group

Shanghai Zimo
Sichuan Juguang
Taixing Yunyan
Taizhou Dongfang
Taizhou Jiaguang
Word 605
Zhuozhou Longma
 Copyright © Lado New -Tech Co., Ltd. Designed by Easygo
 Tel:(86)10-62256325 Fax:(86)10-62200123